Przetargi na dostawę usług komunalnych – jak działają w praktyce?

Dostawa usług komunalnych to jeden z podstawowych czynników gwarantujących nasze bezpieczeństwo i wygodę życia. Przetarg musi być jednak przeprowadzony w zgodzie z normami prawnymi.

Kto ogłasza przetarg?

Ogłoszenie przetargu na dostarczenie usług komunalnych takich jak wywóz i gospodarowanie nieczystościami, utrzymanie porządku na drogach i chodnikach, a także wielu innych, to zadanie dla samorządu lub zarządcy danego terenu, Osoba zobowiązana do utrzymania porządku i ciągłości usług komunalnych na danym terenie ogłasza przetarg, w którym wyłania najlepszego wykonawcę.

Wymogi formalne przetargu

Przede wszystkim każdy przetarg musi spełniać wymogi formalne stawiane przez ustawę. Podstawowym elementem jest określenie podmiotu zamawiającego, na rzecz którego świadczone będą usługi przez przedsiębiorstwo, które wygra ów przetarg. Ponadto należy wskazać jakiego rodzaju podmiot lub organizacja ogłasza przetarg.

Najważniejszym z punktu widzenia zleceniobiorcy punktem zamówienia jest opisanie przedmiotu przetargu, czyli w tym przypadku usług komunalnych. W przypadku obioru odpadów usługa może polegać również wyłącznie na odbiorze i transporcie do wskazanego punktu segregacji i przetwarzania wybranego w drodze osobnego przetargu.

Ogłoszony musi być także okres, przez który to będzie świadczona usługa. W przypadku usług komunalnych jest to zwykle przyszły rok kalendarzowy, a przetarg odbywa się w ostatnim kwartale roku poprzedzającego. Wskazać można też dodatkowe wymagania wobec wykonawcy w zakresie ilości podstawionych pojazdów i ich wyposażenia lub dopuszczeń do przewozu odpadów.

Wywóz odpadów a odbiór odpadów gabarytowych

Niektóre samorządy decydują się na podzielenie przetargu na dwie części. W jednej rozpatrywany jest odbiór stały, zgodnie z harmonogramem, odpadów w oparciu o ustawę nakazującą segregację odpadów przez obywateli. W drugiej natomiast dochodzi do odrębnego przetargu w ramach którego wybierany jest podmiot odbierający kilka razy w roku odpady gabarytowe i elektrosprzęty, które to nie mieszczą się w definicji odpadów komunalnych odbieranych zgodnie z regularnym harmonogramem w odstępach kilku tygodni.

Składanie ofert

Sposób i tryb składania ofert określają warunki przetargu. Zwykle odbywa się to na specjalną skrzynkę mailową lub w formie zamkniętych kopert składanych do upoważnionego pracownika. Komisja przetargowa w drodze porównania ofert wybiera najlepszego oferenta w oparciu o ogłoszone w dniu publikacji informacji o przetargu kryteria. Termin i sposób składania muszą być dokładnie określone i każde odstępstwo od tej normy oznacza odrzucenie lub nieprzyjęcie oferty. Po wyłonieniu wykonawcy i uprawomocnieniu się rozstrzygnięcia dochodzi do podpisania stosownej umowy przez włodarza podmiotu lub osobę upoważnioną.

Odwołanie od wyników przetargu

Odwołanie i sposób jego złożenia określa nie tylko ogłoszony przetarg, ale również obowiązujące prawo. Każdemu oferentowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od rozstrzygnięcia. Odbywa się to do Krajowej Izby Odwoławczej.